RODO


Obowiązek informacyjny:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), niniejszym informujemy:

Wskazanie Administratora:
Administratorem Twoich danych osobowych jest ENGIE Technika Instalacyjna Sp. z o .o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa (dalej: „Administrator”), z którą możesz kontaktować się na adres e-mail: sekretariat@engie-instalacje.pl.
W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z obowiązkiem informacyjnym, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres: ETI.inspektorODO@engie.com.

Cel przetwarzania:

  1. Realizacja postanowień umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. w celu zawarcia i realizacji umowy;
  2. wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, związanych m.in. z obowiązkami rachunkowymi i podatkowymi;
  3. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

Okres przetwarzania
Dane przetwarzane są odpowiednio przez okres:

  1. Do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy lub do momentu pełnego rozliczenia należności wynikających z umowy z uwzględnieniem okresu przewidzianego dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z tej umowy, a także przez okres wymagany przepisami prawa (np. ustawy o rachunkowości);
  2. Do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu/żądania usunięcia danych, w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora

Przekazywanie danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane przez Administratora wyłącznie zaufanym podmiotom takim, jak firmy dostarczające i obsługujące wybrane systemy i rozwiązania informatyczne, dostawcom usług pocztowych i kurierskich lub innych usług działającym na rzecz Administratora.
Dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
Przysługujące Pani/Panu prawa
W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania swoich danych osobowych,
3) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
4) przeniesienie danych osobowych rozumiane jako przekazanie danych innemu administratorowi na wniosek osoby, której dane dotyczą, jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany i jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy,
5) wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy prawa.
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do nawiązania współpracy gospodarczej. Bez podania danych niemożliwe jest składanie zapytań ofertowych, zawieranie umów czy też ich realizacja.
Podane dane nie będą podlegały profilowaniu, a na ich podstawie nie będą zapadały automatyczne decyzje. Przetwarzane przez nas dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;